Praktisch

U vindt hier praktische informatie, zoals schoolvakanties en schooltijden. 

Schooltijden

Op IKC Spreng Ugchelen gaan alle kinderen even lang naar school. We starten tegelijk en we gaan op dezelfde tijd uit, iedere dag! En we lunchen met de eigen leerkracht in de klas. Het rooster zorgt voor rust en duidelijkheid, er zijn geen onnodige onderbrekingen. 

De schooltijden zijn:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30-14:15 (inloop vanaf 8:15)
woensdag: 8:30-12:30 (inloop vanaf 8:15)

 

 

Schoolvakanties en vrije dagen

Officiële vakanties, alle kinderen vrij
Herfstvakantie 16 oktober tot en met 24 oktober
Kerstvakantie 25 december tot en met 9 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari tot en met 6 maart
Goede Vrijdag 15 april
Paasmaandag 18 april
Meivakantie 25 april tot en met 8 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag 26 en 27 mei
Pinksterweekend 6 juni
Zomervakantie 9 juli tot en met 21 augustus

Vrije dagen voor alle kinderen
Vrijdag voor de herfstvakantie 15 oktober
Vrijdag voor de kerstvakantie 24 december
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 25 februari
Vrijdag vanaf 12 uur voor de meivakantie 22 april
Dinsdag na Pinksteren 7 juni
Vrijdag voor de zomervakantie 8 juli

 

U kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.

Deelname PCBO aan wetenschappelijk onderzoek

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. 

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.  

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. 

Opleidingsschool

We vinden het van groot belang om samen te werken met opleidingsinstituten. Studenten van verschillende opleidingen en studierichtingen vinden op onze school een stageplek. We zien stagiaires als onderdeel van ons team. Om het 'samen opleiden' vorm te geven hebben we nauw contact met verschillende Hogescholen zoals de Marnix Academie, Windesheim en Aventus.